Prezentace kandidátů do voleb 2011 - Tomáš Navrátil

14.03.2011 13:31

Kandidátka na složení Prezidia ČMGS do voleb 2011

 

Tomáš Navrátil

funkce: prezident

úkoly a zodpovědnost: koordinace týmu, koordinace komunikace se sportovními národními a mezinárodními strukturami v oblasti minigolfu (ČSTV,EMF, WMF), jednání se sponzory a reklamními partnery

 

Aleš Vítek

funkce: viceprezident

úkoly a zodpovědnost: řízení ekonomiky a financí ČMGS, podpora a rozvoj sportovního minigolfu 

 

Jan Metyš

funkce: předseda STK

úkoly a zodpovědnost: řízení národních sportovních akcí a koordinace a podpora pořadatelů mezinárodních sportovních akcí na území ČR

 

Martin Ječný

funkce: člen Prezidia

úkoly a zodpovědnost: zajistit prezentaci ČMGS, koordinace řízení reprezentace všech kategorií,

 

Kateřina Tietzová
funkce: člen Prezidia (generální sekretář)

úkoly a zodpovědnost: administrativa, účetnictví, výkaznictví, komunikace se sportovními národními a mezinárodními strukturami v oblasti minigolfu

 

Další osoby, které přislíbily spolupráci s takto složeným Prezidiem

Simona Handlová - komunikace s mezinárodními strukturami

Petra Kouřilová - komunikace s mezinárodními strukturami

Vít Gerža - registrace a výsledky

Martin Žaloudek - předseda Certifikační komise při STK ČMGS 

 

Program

Výše uvedení kandidáti na sestavení Prezidia ČMGS se ve své činnosti chtějí vrátit k původním tradicím a základním hodnotám ČMGS, jenž jsou popsány v nejzákladnějším dokumentu ČMGS - Stanovách ČMGS. Tento dokument je prověřen několika lety existence ČMGS a díky principu schvalování případných změn tohoto dokumentu (tříčtvrtinová většina přítomných delegátů Konference při splnění podmínky usnášeníschopnosti Konference přítomností dvou třetin sdružených spolků) představuje vůli drtivé většiny členů ČMGS. Výše uvedení kandidáti proto cítí povinnost ctít zásady uvedené ve Stanovách a hodlají proto ve své činnosti naplňovat následující program postavený na plnění základních úkolů ČMGS popsaných v článku II. Stanov ČMGS:

1) organizovat mezinárodní a národní sportovní minigolfové akce


V současné době ČMGS víceméně efektivně organizuje a řídí sportovní minigolfové akce na národní úrovni. Zaostává pak v oblasti organizace akcí mezinárodního významu.

Je proto zejména potřeba:

 • reagovat na vývoj členské základny, vyvolat diskuzi o tomto tématu a soutěže přizpůsobovat aktuálním potřebám minigolfu v ČR
 • provádět aktualizaci soutěžního řádu, zajistit bezproblémový chod sportovních soutěží
 • podporovat konání turnajů s mezinárodní účastí na území ČR

 

2) zajišťovat a řídit reprezentace všech kategorií

V současné době ČMGS nezajišťuje dostatečně řízení a rozvoj reprezentace.

Je tedy nezbytné

 • podporovat reprezentace všech kategorií k její účasti na mezinárodních akcích jakožto jednu z největších motivací pro sportovní minigolfové hráče k jejich dalšímu růstu a rozvoji
 • podporovat účast pro vítěze dlouhodobých soutěží družstev na EC

 

3) zastupovat ČR v mezinárodních strukturách a spolupracovat s ČSTV

V uplynulých letech nebyla prováděna dostatečná komunikace s mezinárodními minigolfovými a národními sportovními strukturami. Zástupci ČMGS se v dostatečné míře nezúčastňovali příslušných setkání se zástupci těchto struktur.

 Jako naprosto zásadní je tedy potřeba

 • pokračovat v započaté komunikaci s EMF, WMF, zúčastňovat se všech relevantních setkání
 • aktivně sledovat vývoj v oblasti přerozdělování veřejných prostředků v ČR
 • postupně získávat pozice v mezinárodních minigolfových, případně národních sportovních strukturách
 • věnovat větší pozornost získávání dotací od WMF, podávání projektů nejvíce na poli mládeže a školení rozhodčích
 • pokračovat v práci na sbližování tuzemské legislativy s legislativou WMF a překládání dalších částí pravidel, které je nutné přijmout

 

4) koordinovat rozvoj sportovního minigolfu

Tento bod je jedním z nejvíce přehlížených a opomíjených úkolů ČMGS, jehož význam se zásadním způsobem projevil při vytváření certifikačních pravidel pro sportovní minigolfová hřiště a jejich následné aplikaci v praxi. Aby ČMGS obstál v tlaku, který byl a dost možná ještě bude na něj vyvíjen a dostál naplnění tohoto bodu, musí:

 • podporovat výstavbu sportovních minigolfových hřišť v závodní kvalitě
 • sledovat vývoj zejména v oblasti nových halových hřišť a podporovat jejich dlouhodobý provoz
 • zajistit důslednou kontrolu kvality nových a stávajících sportovních minigolfových hřišť ve spolupráci s Certifikační komisí postupně tak, aby nebyl ohrožen chod stávajících oddílů
 • propagovat výhody existence sportovních minigolfových hřišť
 • metodická činnost směrem ke členům (klubům) ČMGS (možností získávání financí, provoz vlastních minigolfových hřišť, podpora jednání s majiteli stávajících minigolfových hřišť, vznik nových oddílů apod.)
 • podporovat podmínky pro růst členské základny

 

5) spravovat vlastní majetek a práva

Jelikož ČMGS nedisponuje takřka žádným vlastním majetkem, je pro vytvoření prostředí na generování majetkových hodnot zejména třeba snižovat neúčelně vynakládané náklady.

 • jedním z mála věcí, které ČMGS vlastní je jeho jméno, nabízet je k zastřešení různých sportovních, sponzorských a reklamních akcí
 • zajistit prezentaci ČMGS na vlastní doméně, smluvně ošetřit tak, že nebude docházet k omezení jejího provozu
 • pokusit se vybudovat vlastní minigolfový areál a provozovat jej

 

Prostředkem k naplnění těchto cílů je samozřejmě nezbytná aktivní pozitivní účast klubů (členů ČMGS) a pokus prezidia o vypracování takového souborů kroků, které povedou k získání potřebných finančních prostředků.