Výsledky hlasování mimořádné konference ČMGS 2021

09.03.2021 18:57

Usnesení z konference ČMGS 2021

 

Hlavním cílem konference bylo prodloužit funkční období prezídia ČMGS a KRK ČMGS o 1 rok, aby se odvrátila hrozící paralýza ČMGS především co se týče vnitřního rozhodování. Vypršení funkčního období by rovněž přineslo problémy při jednání vůči třetím osobám (např. vůči Národní sportovní agentuře, která v současné době organizuje sportovní dotace).

Hlasování se účastnilo 25 spolků sdružených v ČMGS a konference tedy byla usnášeníschopná (2/3 z 31 klubů = 21 klubů).

Přijetí všech třech usnesení vyžadovalo dle stanov ČMGS 3/4 většinu všech členů přítomných na konferenci (3/4 z 25 klubů = 19 klubů). Všech 25 klubů hlasovalo kladně pro všechna tři usnesení a tato usnesení měnící stanovy ČMGS tedy byla schválena.

Více podrobností naleznete v usnesení v příloze. Výsledky hlasování jsou archivovány a budou dostupné k nahlédnutí v elektronické i tištěné podobě.

Prezídium ČMGS tímto děkuje všem klubům, které se hlasování účastnily, a rovněž si cení projevené důvěry.