Doping

Definice dopingu

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel. Proto je nejen důležité si hlídat složení výživových prostředků a léků, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje Světový antidopingový kodex, kde je přesné znění definice dopingu i s vysvětlivkami.

Antidopingová pravidla překračujete, když…

 • …je prokázána přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve vašem těle
  Jedná se o pravidlo bezvýhradné odpovědnosti. Nezáleží na tom, zda sportovec zakázanou látku použil úmyslně, neúmyslně, z nedbalosti nebo jinak zavinil její použití. Výjimkou jsou látky, pro které jsou toleranční limity výslovně kvantifikovány, nebo které mohou být vyprodukovány endogenně.

 • …použijete nebo se pokusíte použít zakázanou látku nebo metodu
  Úspěch nebo neúspěch při použití látky nebo metody není rozhodující. Jako důkaz o použití nebo pokusu o použití může sloužit také doznání nebo svědectví třetí strany.

 • …vyhýbáte se, odmítnete nebo se nedostavíte k odběru vzorku bez náležitého důvodu po výzvě nebo se jinak vyhnete dopingové kontrole
  Zahrnuje jakékoliv odmítnutí dopingové kontroly, jako je např. skrývání se před dopingovým komisařem, nedostavení se k dopingové kontrole z nedbalosti, úmyslné vyhýbání atd.

 • …porušíte povinnost informovat o místě pobytu
  Sportovec, který je v registru pro testování a je vybrán pro testování mimo soutěž, nese odpovědnost za poskytnutí a aktualizaci informací o místech pobytu tak, aby ho bylo možné zastihnout pro kontrolu bez předchozího oznámení. Porušením požadavků o dostupnosti sportovce je i neposkytnutí této požadované informace nebo vyhýbání se testům.

 • …podvádíte nebo se pokusíte podvádět v průběhu jakékoli části dopingové kontroly
  Zahrnuje chování, které narušuje proces dopingové kontroly a není zahrnuto v definici zakázaných metod, např. měnění kódů, falšování záznamů apod. Podvádění zahrnuje úmyslné narušování nebo pokus o ovlivňování komisaře nebo pokus o zastrašování svědka.

 • …máte v držení zakázané látky nebo zakázané metody
  Jedná se o držení látek zakázaných mimo soutěž sportovcem nebo doprovodným personálem sportovce na jakémkoliv místě, pokud není prokázáno, že jde o látku určenou pro terapeutické účely.

 • …nelegálně obchodujete se zakázanými látkami
  Zahrnuje nelegální obchodování, výrobu, dovážení, vyvážení a podobné manipulace osobami, které k tomu nemají oprávnění.

 • …podáte nebo se pokusíte podat jakoukoli zakázanou látku nebo metodu sportovci

 • …podílíte se na asistování, napomáhání, navádění nebo máte spoluvinu na porušení antidopingových pravidel

 • …porušíte tzv. zákaz spolčování
  Vyhledáte nebo se dostanete se do jakéhokoli kontaktu s osobou, která je na černé listině Světové antidopingové agentury WADA („persona non grata“). Jedná se osoby, které byly za napomáhání dopingu již dříve potrestány zákazem činnosti.

Převzato z webových stránek Antidopingového výboru ČR