Konference ČMGS

 1. Nejvyšším orgánem ČMGS je konference.

 2. Jednání konference se zúčastňují pouze zástupci spolků, sdružených v ČMGS dle čl. IV. těchto stanov, a to za každý takový spolek jeden zástupce.

 3. Konferenci svolává prezident ČMGS nejméně jednou ročně a je povinen ji svolat i tehdy, požádají-li o její svolání kdykoliv alespoň jedna třetina sdružených spolků. Prezident je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program konference nejpozději 30 dnů před jejím konáním.

 4. Konference je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech sdružených spolků. Není-li konference na svém zasedání schopna usnášet se, může prezident ČMGS svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání konferenci na náhradní zasedání. Náhradní zasedání konference se může konat nejdříve jednu hodinu od okamžiku, na který bylo zasedání konference předtím svoláno. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání konference předtím svoláno. Na náhradním zasedání může konference jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání a usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu sdružených spolků ČMGS.

 5. Konference je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s předmětem činnosti ČMGS, jeho majetkem, hospodařením i výkonem jeho poslání pro sdružené spolky.

 6. Konference má právo zrušit jakékoliv rozhodnutí prezídia i jiného orgánu ČMGS, nebo toto rozhodnutí změnit.

 7. Konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření v otázkách zásadního významu tříčtvrtinovou většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci v těchto případech:

  a) schvalování stanov ČMGS, jejich úpravy, změny a doplňky,
  b) prodej nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví 
  nebo spoluvlastnictví ČMGS,

  c) rozhodnutí o zániku ČMGS, jeho rozdělení nebo sloučení. Pouze v těchto případech může rozhodnout o způsobu vypořádání jeho majetku a práva.

 8. Konference jinak přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci, a to zejména v těchto případech:

  a) volí a odvolává členy prezídia,
  b) schvaluje organizaci celostátních, zemských a oblastních soutěží,
  c) schvaluje soutěžní řád ČMGS
  d) schvaluje rozpočet ČMGS a jeho čerpání,
  e) schvaluje výši členských příspěvků,
  f) schvaluje zprávu o činnosti prezídia a svazu,
  g) schvaluje jednací a volební řád, jednací řád pro rozhodování mimo zasedání v písemné formě,
  h) volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise i dalších komisí, budou-li z rozhodnutí konference 
  ustaveny,

  i) rozhoduje i v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí konference.

 9. Funkční období prezídia ČMGS, dalších orgánů svazu a jejich členů, zvolených konferencí je čtyřleté.

 10. Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánu ČMGS ze své funkce nebo zemře v průběhu volebního období, je prezídium ČMGS oprávněno na jeho místo kooptovat náhradníka. Na nejbližší konferenci však musí být takový náhradník buď ve funkci konferencí potvrzen, nebo musí být zvolen někdo jiný.

 11. Pokud je některý ze zvolených členů orgánů ČMGS ze své funkce konferencí odvolán, musí být na téže konferenci provedena dodatečná (náhradní) volba.

 12. Konference může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě.