Konference ČMGS

1)     Nejvyšším orgánem ČMGS je konference.

2)     Jednání konference se zúčastňují pouze zástupci spolků, sdružených v ČMGS dle čl. IV. stanov ČMGS, a to za každý takový spolek jeden zástupce.

3)     Konferenci svolává prezident ČMGS nejméně jednou ročně a je povinen ji svolat i tehdy, požádají-li o její svolání kdykoliv alespoň dvě třetiny sdružených spolků. Prezident je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program konference nejpozději 30 dnů před jejím konáním.

4)     Konference je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech sdružených spolků.

5)     Konference je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s předmětem činnosti ČMGS, jeho majetkem, hospodařením i výkonem jeho poslání pro sdružené spolky.

6)     Konference má právo zrušit jakékoliv rozhodnutí prezídia i jiného orgánu ČMGS, nebo toto rozhodnutí změnit.

7)     Konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření v otázkách zásadního významu tříčtvrtinovou většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci v těchto případech:

a.     schvalování stanov ČMGS, jejich úpravy, změny a doplňky a schvalování soutěžního řádu ČMGS,

b.    schvalování rozpočtu ČMGS a jeho čerpání, včetně revizní zprávy,

c.     prodej nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČMGS,

d.    rozhodnutí o zániku ČMGS, jeho rozdělení nebo sloučení. Pouze v těchto případech může rozhodnout o způsobu vypořádání jeho majetku a práva.

8.     Konference jinak přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou všech zástupců sdružených spolků přítomných na konferenci, a to zejména v těchto případech:

a.     volí a odvolává členy prezídia,

b.    schvaluje organizaci celostátních, zemských a oblastních soutěží,

c.     schvaluje výši členských příspěvků,

d.    schvaluje zprávu o činnosti prezídia a svazu,

e.     schvaluje jednací a volební řád,

f.     volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise i dalších komisí, budou-li z rozhodnutí konference ustaveny,

g.    rozhoduje i v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí konference.

9.       Funkční období prezídia ČMGS, dalších orgánů svazu a jejich členů, zvolených konferencí je čtyřleté.

10.    Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánu ČMGS ze své funkce nebo zemře v průběhu volebního období, je prezídium ČMGS oprávněno na jeho místo kooptovat náhradníka. Na nejbližší konferenci však musí být takový náhradník buď ve funkci konferencí potvrzen, nebo musí být zvolen někdo jiný.

11.    Pokud je některý ze zvolených členů orgánů ČMGS ze své funkce konferencí odvolán, musí být na téže konferenci provedena dodatečná (náhradní) volba.