Prezídium ČMGS

1)     Prezídium ČMGS je statutárním orgánem ČMGS. Jedná se o orgán kolektivní, rozhoduje tak ve sboru o záležitostech spadajících do jeho pravomoce.

2)     Prezídium ČMGS je voleno konferencí. Prezídium ČMGS je 5členné. Volba probíhá dle schváleného volebního řádu. Konferencí může být rovněž odvoláno celé prezídium nebo jeho jednotliví členové.

3)     Prezídium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta.

4)     Funkční období prezídia je čtyřleté.

5)     Schůze prezídia svolává prezident podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

6)     Prezídium ČMGS zajišťuje plnění úkolů ČMGS v období mezi konferencemi, vystupuje jménem ČMGS v právních vztazích a zastupuje ČMGS ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím.

7)     Činnost prezídia řídí prezident.

8)     Prezídium je schopno jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Prezídium rozhoduje většinou hlasů, není-li ve stanovách určeno jinak. V případě sudého počtu účastníků schůze prezídia má při rovnosti hlasů prezident dva hlasy.

9)     Na schůzi prezídia má vždy právo účasti předseda kontrolní a revizní komise, nebo jím pověřený člen této komise, a to s hlasem poradním.

10)  Prezídium je mimo jiné oprávněno:

a.     přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat závazky a práva jménem ČMGS podle usnesení konference,

b.    zřizovat komise a poradní sbory, jmenovat předsedy a členy komisí a poradních sborů ČMGS, určovat rozsah a podmínky jejich činnosti a schvalovat nebo zamítat jejich rozhodnutí.

11)  Prezídium není oprávněno rušit nebo měnit rozhodnutí disciplinární komise v případě postihu jednotlivce.

12)  Prezídium třípětinovou většinou všech svých členů rozhoduje o přijímání a vylučování spolků v rámci ČMGS na základě těchto stanov.

13)  Prezídium kontroluje dodržování stanov a přijímá příslušná opatření.

14)  Veškerá rozhodnutí prezídia mohou být změněna či zrušena konferencí ČMGS.